Model Biogenik dan Teori Psikologi

Biogenic Model merangkumi berbagai aspek penghayatan (reflectional) dengan
aplikasi prinsip SMART dalam keseluruhan proses. Ia akan membantu pelajar
refleks pada sesuatu peristiwa yang berkaitan dengan kerjaya masa depan serta
mendorong pelajar memenuhi impian mereka. Bila pelajar telah mengaplikasikan
Biogenic Model , beliau akan membentuk keperibadian dan sikap cemerlang
yang sejajar dengan kerjayanya. Keseluruhan proses Biogenic Model menepati
penjelasan yang diberikan oleh Nicholson (1987). Keseluruhan proses ini adalah
suatu pendekatan pembangunan matlamat (Goal setting) untuk mengenal hala
tuju hidup seseorang.
Nicholson (1987) menerangkan kitar transisi dalam proses sesuatu kerjaya
o Fasa yang pertama ualah persiapan diri untuk menerima sesuatu
kerjaya (Kedudukan). Seseorang perlu mengenali serta menerapkan
setiap maklumat kerjaya, termasuk jangkaan diri, keinginan diri dan
sumber kerjaya.
o Fasa kedua dikenali sebagai Penemuan. Beliau perlu mengalami
sendiri dan merasa setiap situasi kerjaya untuk memberi makna kepada
dirinya.
o Fasa yang ketiga ialah penyesuaian. Dirinya akan membuat
penyesuaian sikap, keperibadian dan pemikiran untuk menepati
peranannya dalam kerjaya tersebut. Ada juga orang yang mengubahsuai
kerjaya untuk padan dengan dirinya demi mengurangkan jurang
persekitaran dan dirinya.
o Fasa yang terakhir ialah pemantapan – Ini adalah tahap mengukuhkan
komitmen kepada sesuatu organisasi dengan memperkasakan pengaruh
dan peranannya.
» Locke Goal Setting Theory Beliau menjalankan kajian keberkesanan
penetapan matlamat di tempat kerja. Beliau telah mengukuhkan Locke
Goal Setting Theory. Ini seterusnya memantapkan hubung kait penetapan
matlamat dan prestasi seseorang dalam hidup.
3
» Locke , Latham 1990, “A Theory of Goal Setting and Task Performance.”
Dalam buku ini, mereka menekankan pentingnya mendirikan matlamat
yang spesifik dan sukar dicapai. Mereka juga menyenaraikan tiga sifat
matlamat yang berjaya.

 

<!– MetaTags generated with Script Smart (http://script-smart.com) –>
<META NAME=”DESCRIPTION” CONTENT=”Biogenic Model : Program pengukuhan sikap yang berkesan, teras pembangunan insan yang berorientasikan alihan sikap dan keperibadian”>
<META NAME=”KEYWORDS” CONTENT=”Teori psikologi sikap, kaunseling Malaysia, model sahsiah, model jati diri, kaunselor Malaysia, masalah sosial”>

Biogenic Model Dan Teori Psikologi
Biogenic Model merangkumi berbagai aspek penghayatan (reflectional) dengan
aplikasi prinsip SMART dalam keseluruhan proses. Ia akan membantu pelajar
refleks pada sesuatu peristiwa yang berkaitan dengan kerjaya masa depan serta
mendorong pelajar memenuhi impian mereka. Bila pelajar telah mengaplikasikan
Biogenic Model , beliau akan membentuk keperibadian dan sikap cemerlang
yang sejajar dengan kerjayanya. Keseluruhan proses Biogenic Model menepati
penjelasan yang diberikan oleh Nicholson (1987). Keseluruhan proses ini adalah
suatu pendekatan pembangunan matlamat (Goal setting) untuk mengenal hala
tuju hidup seseorang.
Nicholson (1987) menerangkan kitar transisi dalam proses sesuatu kerjaya
o Fasa yang pertama ualah persiapan diri untuk menerima sesuatu
kerjaya (Kedudukan). Seseorang perlu mengenali serta menerapkan
setiap maklumat kerjaya, termasuk jangkaan diri, keinginan diri dan
sumber kerjaya.
o Fasa kedua dikenali sebagai Penemuan. Beliau perlu mengalami
sendiri dan merasa setiap situasi kerjaya untuk memberi makna kepada
dirinya.
o Fasa yang ketiga ialah penyesuaian. Dirinya akan membuat
penyesuaian sikap, keperibadian dan pemikiran untuk menepati
peranannya dalam kerjaya tersebut. Ada juga orang yang mengubahsuai
kerjaya untuk padan dengan dirinya demi mengurangkan jurang
persekitaran dan dirinya.
o Fasa yang terakhir ialah pemantapan – Ini adalah tahap mengukuhkan
komitmen kepada sesuatu organisasi dengan memperkasakan pengaruh
dan peranannya.
» Locke Goal Setting Theory Beliau menjalankan kajian keberkesanan
penetapan matlamat di tempat kerja. Beliau telah mengukuhkan Locke
Goal Setting Theory. Ini seterusnya memantapkan hubung kait penetapan
matlamat dan prestasi seseorang dalam hidup.
3
» Locke , Latham 1990, “A Theory of Goal Setting and Task Performance.”
Dalam buku ini, mereka menekankan pentingnya mendirikan matlamat
yang spesifik dan sukar dicapai. Mereka juga menyenaraikan tiga sifat
matlamat yang berjaya.